Uklad z Trenczyna z roku 1335


Uklad z Trenczyna z dnia 24 sierpnia 1335

Przeklad z tlumaczenia niemieckiego (ponizej)  z oryginalu lacinskiego ( Danke LeChris ! )

 

"W imię Boże, amen. W dniu świętego Bartłomieja Apostola roku 1335 My, Spytko kasztelan, Zbigniew prepozyt krakowski, Piotr kasztelan sandomierski, Tomasz z Zajączkowi, Niemierza Mądrostka, prokuratorzy wyznaczeni i powołani przez wspaniałego księcia pana Kazimierza króla Polski w poniższej sprawie ogłaszamy wszem i wobec przez treść niniejszego [dokumentu], iż najdostojniejszy książę Jan król czeski i jego pierworodny jaśnie oświecony margrabia morawski Karol, w imieniu swoim i swoich potomków, dbając o dobro i pokój królestw Czech i Polski oraz ich mieszkańców, a także z uwagi na najdostojniejszych ksiazat króla Węgier Karola i wymienionego już króla polskiego Kazimierza, ożywieni wolą podjęcia starań o trwale zapobieżenie niebezpieczeństwom duszy i ciała grożącym ich królestwom i ich mieszkańcom, wolni i nieprzymuszeni zrzekli się wszelkich praw, działań, wyłączeń, własności, władzy i tytułu prawnego, odnoszących się do Królestwa Polskiego, które im przysługiwały i do których byli zobowiązani pod groźba ekskomuniki. Obiecują w imieniu swoim i swoich dziedziców pod żadnym pozorem nie sprzeciwiać się tej rezygnacji i cesji wola, czynami lub słowami zgodnie z zapisami sporządzonymi pełniej w innych dokumentach. Wyłączyli przy tym i wyłączają szlachetnych ksiazat wymienionych poniżej panów ksiazat, ich wasali z ich księstwami, krajami, dobrami, władztwami i wszystkimi przynależnosciami, które posiadali w momencie składania przysięgi hołdowniczej, jako że ci wymienieni panowie książęta podporządkowali się królowi czeskiemu i margrabi morawskiemu, a także ich dziedzicom bądź też ich władzy, i kolejni książęta, i ich księstwa i władztwa ze wszystkimi przynależnosciami będą w pełni podlegały ich i ich dziedziców władzy. Wyłączyli też ziemie: wrocławska i głogowska z wszystkimi przynależnymi terenami i wszystkimi przynależnymi prawami do sprawowania władzy. Oto panowie książęta i wymienione księstwa: Bolesław książę legnicko-brzeski, Henryk żagańsko-krośnieński, Konrad oleśnicki, Jan ścinawski, jako książęta śląscy, Bolko opolski, Bolko niemodliński, Albert strzelecki, Władysław kozielsko-bytomski, [Wacław Książe mazowiecki i pan płocki], Leszek raciborski, Jan oświęcimski i Władysław cieszyński.

Ponieważ równocześnie chcemy, aby przychylność i nierozerwalna przyjaźń w miłości objęła wymienionych panów, króla czeskiego, margrabiego morawskiego i [króla] polskiego we wzajemnej życzliwości, obiecujemy w imieniu naszego pana, króla polskiego, ze tenże król polski bedzie w najwyższym stopniu przychylny królowi czeskiemu i margrabi morawskiemu jeśli chodzi o pełne prawo panowania i całą własność - która ci posiadają lub o swoim posiadaniu zapewniają - w odniesieniu do wymienionych już władztw, książąt i księstw. Nie bedzie na nich nigdy z tego tytułu nastawać, ani nie będzie się upominać o zwrot, rościć sobie praw ani przyjmować samych książąt i księstw ze szkodą dla wymienionych władców, króla, margrabiego i ich dziedziców, nie będzie też w żaden sposób swoją osobą lub przez swoich dziedziców czynił trudności pod nieodwołalną surowa kara ekskomuniki w razie niezastosowania sie do postanowień. Ponadto, w imieniu króla polskiego i jego potomków zrzekamy się wszelkich działań, wyłączeń, sprzeciwów wnoszonych na podstawie zwyczajów prawa lub czynów w przypadku, gdyby kilkakrotnie już przywoływane władztwa, książąt i ich księstwa przysługiwały królowi polskiemu lub jego dziedzicom lub mieliby oni do nich jakieś prawa. Równocześnie nie powinny stanowić przeszkody żadne dokumenty, listy, pisma, umowy, ugody, statuty, zarządzenia lub inne regulacje, w jakiejkolwiek formie byłyby spisane, także gdyby mówiono w nich w szczególny sposób, dosłownie i stanowczo. Chcemy tego wszystkiego razem i każdej kwestii z osobna, będąc świadomi, że one nic nie znaczą i jako nic nieznaczące traktowane być powinny. Obiecujemy pod złożona przysięga na wierność, ze wymieniany tu często król polski powyższe słowa w całości i w szczegółach ratyfikuje do dnia św. Gala, wyrazi dla nich akceptację i zaaprobuje  je, wydając oficjalny dokument oraz będzie traktować je pod każdym względem jako prawdziwe, słuszne i ustalone. Chcąc zaświadczyć i zapewnić o tym wszystkim, kazaliśmy spisać niniejszy dokument i potwierdzić autorytetem naszych pieczęci. Dano i uczyniono w Trenczynie w roku i dniu wymienionym wyżej".

 

Der Vertrag von Trentschin aus dem Jahre 1335


Der Vertrag von Trentschin vom 24 August 1335 in deutscher Übersetzung.

(Lateinischer Text bei Colmar Grünhagen und Herman Markgraf: Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstentümer im Mittelalter, Leipnitz 1881. Nachdruck 1965. Bd. 1,S. 3- 4. )


Bevollmächtigten König Kasimirs III. von Polen schließen mit König Johann von Böhmen und seinem Sohn Karl einen Vergleich, in dessen rahmen von Böhmen auf den polnischen Königstitel verzichtet wird und Polen alle von ihm auf Schlesien erhobenen Ansprüchen für nichtig erklärt.
Im Namen des Herrn, Amen. Im Jahre 1335, am Feste des heiligen Apostels Bartholomäus (24. August). Wir Spitko Kastellan, Sbigniew Krakauer Probst (= Königlicher Kanzler), Peter Kastellan von Sandomir, Thomas von Zainuczko und Nimissa Mandrossa, vom erlauchten Fürsten und Herrn König Kasimir (III.) von Polen vollgütig eingesetzte und bestellte Prokuratoren in nachfolgenden Angelegenheit, geben allen öffentlich durch den wortlaut dieser Urkunde zur Kenntnis, dass der erhabene Fürst und Herr König Johan von Böhmen und sein Ergebener, der erlauchte Herr Karl, Markgraf von Mähren, für sich und ihre Erben, im Streben nach Wohlfahrt und Frieden für die Königreiche Böhmen und Polen und ihre Bewohner sowie im Hinblick auf die Erlauchten Fürsten, Herrn König Karl von Ungarn und den bereits genannten König Kasimir von Polen, beseelt von dem Wunsche, für ihre königreiche und deren Menschen heilsame Vorsorge zu treffen, damit weitsichtig den Gefahren der Seele und des Lebens gesteuert wird, (dass sie) frei und ungezwungen entsagt haben allem Recht, Handlung, Ausnahme, Eigentum, Herrschaft und Rechtstitel auf das Königreich Polen, die ihnen daran zustanden, bei Strafe der Exkommunikation. Sie bei keiner Gelegenheit mit Willen, Taten oder Worten zuwiderzuhandeln, so wie das in anderen Urkunden genauer festgelegt ist. Sie nahmen dabei aber aus und nehmen aus die edlen Fürsten, die untengenannten Herren Herzöge, ihre Vasallen mit ihren Herzogtümern, Ländern, Gütern, Herrschaften und allem Zubehör, die sie zur Zeit der Lehnseideleistung besaßen, und zwar in der Weise und Form, in der die genannten Herren Herzöge sich dem Herrn König von Böhmen und dem Herrn Markgraf von Mähren und ihren Erben bzw. ihren Herrschaft sich unterstellt haben, so werden die nachfolgenden Herzöge und ihrer Erben (des König von Böhmen) Herrschaft völlig vorbehalten. Sie nahmen auch aus die Länder Breslau und Glogau mit allen zugehörigen Gebieten und allen zugehörigen Herrschaftsrechten. Die Herren Herzöge und die erwähnten Herzogtümer sind diese: Herzog Boleslaus von Liegnitz und Brieg, Heinrich von Sagan und Crossen, Konrad von Oels, Johann von Steinau, als schlesischer Herzöge, Bolko von Oppeln, Bolko von Falkenberg, Albert von Groß-Strehlitz, Wladislaus von Cosel und Beuthen, (Wenzel Fürst von Masowien und Herr von Plock), Leszko von Ratibor, Johann von Auschwitz und Wladislaus von Teschen.
Da wir ebenfalls wollen, dass Gunst und eine unlösbare Freundschaft in lieber genannt Herren, den König von Böhmen, den Markgrafen von Mähren und (den König) von Polen in allseitigen Wohlwollen umschließt, versprechen wir für unseren Herrn, den König von Polen, dass eben derselbe König von Polen dem Herrn König von Böhmen und dem Herrn Markgrafen von Mähren aufs höchste wohlgesonnen sein wird in bezug auf alles Recht, alle Herrschaft und alles Eigentum, das sie haben oder zu haben versichern an den vorgenannten Herrschaften, Herzögen und Herzogtümern. Er wird sie zu keiner Zeit deswegen bedrängen, noch wird er die Herzöge und Herzogtümer selbst zurückfordern, beanspruchen oder annehmen zum Präjudiz der genannten Herren, des Königs, des Markgrafen und Erben, irgendwelche Schwierigkeiten bereiten, bei automatischem Verfall der strengen Strafe der Exkommunikation bei Zuwiderhandlung. Über verzichten wir für den König von Polen und seine Erben auf jede Handlung, Ausnahme und jeden Einwand auf Grund des Gewohnheits- oder faktischen Rechts, wenn etwas davon dem König von Polen oder seinen Erben an den oft genannten Herrschaften, Herzögen oder ihnen Herzogtümern zustehen oder in irgendeiner Weise zukommen sollte, wobei dem nicht entgegenstehen sollen irgendwelche Dokumente, Briefe, Schriften, Verträge, Abmachungen, Statuen, Neuordnungen oder irgendwelche andere Regelungen, in welcher schriftlichen Form sie auch immer abgefasst seien, auch wenn sie von der Art wären, dass wortwörtlich eine und jedes einzelne davon wollen wir bei klarem Bewusstsein, dass es nichtig sei und als nichtig angesehen werden soll. Wir versprechen unter dem geleisteten Treueid, dass der genannte Herr König von Polen das Vorstehende als Ganzes und in Einzelheiten bis zum nächsten Gallustag (16 Oktober) ratifizieren, seine Zustimmung erklären und mit Öffentlicher Urkunde anerkennen und als richtig und feststehend in jeder Hinsicht beobachten wird. All dem zum Zeugnis und zur Sicherheit haben wir die vorliegende Urkunde schreiben und mit der Autorität unserer Siegel bekräftigen lassen. Geben und verhandelt in Trentschin im Jahre und am Tage wie oben angesehen.