Cieszyn po św

Cieszyn po św. Janie Chrzcicielu 1630 r.

My Elizabeth Lukretia Z Bozy milosti w Slezy rozena knieżna Tiessynska a Welikeho Hlohowa tecz kneżna Lichtenssteinska, znamo czynime timto listem obecznie przedewssemi, że gest przed wystupil nas urozeny a stateczny wladyka wierny nass milly Mikulass Gureczky z Kornicz, na mistu urozenych pocztiwosti tecz wiernych nassych a milych Marty Zigotowny a Hedwigy Nosowy, sestr wlastnych karwinskych z Karwiney, przedstaupil a smluwu dczelu speczetienu a neporusenu (kteru tak dotczene sestry oddiluw swych statku Ustronskeho w Zbitie a Kniżetstwi nassym tiessynskym przyleżytczyho mezy sebu uczynily, a gedna druhe odprodaly) przedlożyl, kterażto smluwa slowo od slowa znij takto:

Letha Panie 1630 dnie 6 septembris stala se smluwa przatelska, dokonala, wniczym neporussitedlna, yakżto mezy urozenu pocztiwosti pani Martu Zygotowu urozenu Karwinsku z Karwiny, na Plgrzimowiczych, Hornim Ustroni, a Bzy, z gedne, a urozenu pocztiwosti, pani Hedwigu Nossowu, rozenu Karwinsku z Karwiny a na Szonowiczych, strany druhe, a to takowa, zie jest pani Hedwiga Nossowa za sebe erby a potomky swe, pani Mertie Zygotowe pani sestre swey nejmileyssy, erbuom a potomkum gegi,, oddil swuj, statku Horneho Ustronskeho, ze wssym wsselyjakim przislussenstwi, nicz sobe ani erbum swym newznimagicz, y stim oddilem tiechże statkouw a roli, podle smluwy od pana Jana Kisselowskeho odebranych, tudiż take stym dluhem tehoż pana Kisselowskeho tiech 350 zlotych powinnych odprodala, a moczy smluwy techto dobrowolnie pustila, a wsselyak odstupuge, zie ona bude moczy takoweho oddilu, statku Horneho Ustronskeho, y styma stawky* a roli ucziniti i nechati, na swey y erby a potomki lepsse obratiti, yak swym wlastnim diedicztwim na czasy buducze. Proti tomu Marta Zygotowa, pani Hedwice Nossowe pani sestrze swey milley, erbum potomkum gegi, za wiss gmenowaneho odzilu statku a roly se zwolila, a powinna bude od datum tey smluwy we dwuch nedielych porzad zbiechlych, porzadny, dostateczny, rukogemskizapis podle obyczeyge kniżetstwi oppolskeho a rathiborskeho, na kterymby pani Hedwiga Nossowa przestati mohla, na summu dwa tysicze sedm sety dwaczeti piet tholaruw sleskich, każdy tollar po 36 grossy, a gross po 12 halerow poczytagicz, wykonati, a k wiernym rukam panu manżielowi gegi oddati, na ten gisty spusob, zie takowa summa od datum teyto smluwy po trzech leczych porzad zbieglych gistotlnie na hottowie odlożiena, a w rucze pani Hedwicze Nossowey, panu manżieli gegi, neb erbuom a potomkuom gegi oddena byti ma, [...] y czo koli geho od teyże summy przti gde każdorocznie przi terminu w zapisu postawenym, odlozyti powinna bude. Mimo teho wsseho gestie pani Marta Karwinska pozwolila, a powinna bude pana pana z Dobrey Zemicze (tytul) na naklad swug ktomu prziwesti, zieby za drżeni geho statku Gorneho Ustronskeho poczet uczinil, a uroki czo tak kolinieboscze pani przedcze gegich zasediel, odlożyl, a czo tak koli od nieho bude z użytkuw statku, role take zajedielych a urokuw se sprawedliwie nayde, sprawedliwu polowiczu, pani sestrze swey, erbum a potomkum gegi w gistiti, neb na hottowie oddati, powinna bude, a zie se to wsse swrchu w dule pisse, wsselyak wiernie a prawie zadosti stati, gedna y drucha strana, dobrowolnie na tym przestati, a bez wsselyake wyminky, yak na wierne chrzestianske prawdiwe lidy należy, sebie teho wsseho zdrżieti przipowiedieli, a sekrety swymi, tuto smluwu stwrdily, a pro lepssy gistotu gsam zobustran Pany Manżielky swe z podpisem ruk wlastnich, kteyto smluwie przitiskli. Genz se stala w Ssonowiczych roku a dnie na gorze psaneho.

Y prosyl nas wyssgmenowany Mikolass starssy Gureczky, na mistu dotczenych sestr karwinskych, abychom gem takoweho przatelskeho gedna druhe dilu sweho odstupeni a odprodani, milostiwie przyti, a takowu smluwu listem nassym kniżetczym potwrditi dati raczily. Kgehożto poniżene a poddane prosbie nakloneny gsaucze, tak czynili, a teyz smluwy odstupeni a prodage gy gmenowaney Martie Zygotowey, milostiwie przegicz we wssem gegy znieni, a polożeni listem sassym kniżetczym mocznie potwrzowati raczyme, chticze tomu konecznie, aby ona y z erby a potomky swymi przy tom prziwssem w czelosti a bez porusseni zachowana a pozustawena byla, a to bez przekazky nassy erbuw a buduczych nassych y gedneho każdeho czlowieka, wssakz regalium a poddanosti nassej kniżetczy wsselygak bez swobody. Tomu na swiedomi peczet nassy kniżetczy ktomuto listu gsme przywiesyti rozkazali ruku nassy wlastni w nem se podepsawsse. Genz dan a psan na Tiessynie w niediely po swatym Janu Krztitelu letha 1630. A przy tom gsou byli urozeny a stateczny wladiky raddy nasse nam zwlasstne wierny mili Maximilian Prebel s Proksdorfu a na Hornim Żukowie a Bażanowicych [...] rada a kanczelarze nasse na Tiessynie director, Petr Mitrowsky [...] na Trzytieży a Wielopoli mistodrzżiczi... zemskeho nasseho tessynskeho, Adam Goczalkowskyz Goczalkowicz a na Diehylowe, Augustyn Bes z Chrosstiny heytman nass na Tessynie a slowutny Andryss Masur sekretarz nass tessinsky, gemuż tento list byl poruczen.

Elisabeth Lukretia.