Cieszyn 3 październik 1615 r

Cieszyn 3 październik 1615 r.

Książe cieszynski Adam Wacław rozgranicza swoje posiadłości od dóbr Adama Goczałkowskiego z Goczałkowic.W dyplomie tym po raz pierwszy wymieniona została góra Czantoria w Ustroniu.

AP Cieszyn, espół Komora Cieszynska, Metryka Książeca T. 85, sygn. 85, s. 194.

My Adam Waczlaw z Bozy Milosti w Slezy knize Tiessynske a Welikeho Hlohowa etc., znamo czinime timto listem obecznie przedewssemmi, że prohledagicz k poniżenym, poddanym a snażnym prossbam urozeneho wladyki Adama Goczalkowskeho z Goczalkowicz, wierneho nasseho milleho, dalysme mezy horami, lesy a wrchy grunty nassymi kniżetczymi a grunty geho nydeczkymi a hornolesczenskymi hraniczy na buducze czasy udielati, wyhraniczyty a wykopczyti, totiż zegmena pocznucze od nejprewnyjsseho kopcze k paleniczy tisowneczke, hranici a pod Czantorygi w pul Suroweho lesu a potom przez Cieslarowu luku zase daley przes Krohulczy do Sucheho a potom doluw k Sauchymu aż na Hluchowu a zase z Hluchowey aż na polednu k bystrzyckey hraniczy a tak yakto gemu za milostiwym porauczenim nassym kniżetczym od urozeneho a stateczneho Waczlawa St. Pelhrzyma z Trzenkowicz a na swobodnym dworze na Bobrku, sudiho zemskeho knies naseho tessynskeho, wierneho milleho, a nekderych od nas k tomu narzyzenych saudczuw nassych okazana od hor lesuw a gruntuw nassych odhraniczeno a wykopczeno gest.

I prosyl nas nadepsany Adam Goczalkowsky w poniżenosti, abychom gemu tiechż mest, wrchuw a lesuw od hor a lesuw nassych wyhraniczenych a gemu przywlastnienych, listem nassym kneżetczym milostiwie potwrditi raczyli.

K gehożto poniżene prosbie naklonieni gsaucze z obzwlastni milosti nassy kniżetczy, z raddu wiernych nassych millych tak czinime a dotczenemu Adamowi Goczalkowskiemu erbom a potomkom geho toho wseho, yak wyss dotczeno, timto listem nassym moczy kniżetczy potwrzugem, także on z buduczymi potomki swiemi dotczene mista, wrchy, a lesy, odhraniczene a wykopczene bude moczy swobodnie gmiti, drżeti, użiwati, pożywati, dati, prodati, zastawiti, zameniti, s tim ucziniti y nechati jako z swym wlastnym diedicztwim, bez przekazki nassy, erbuw a buduczych nassych kniżat tiesinskich i gednoho każdeho czlowieka, wssakż regalium a wywyzssenosti nassym knizetczym wseliyak bez sskody. Tomu na swedomi etc. Datum na Tiesine w sobotu przed swatym Frantisskem leta 1615. Testes: pan marssalek zemsky, pan kanclirz zemsky, pan Rodowsky, pan Grodecky, pan P. Mitrowsky, pan sekretarz, psan ruku Andrease Mazura, pisarze nasseho.