Cieszyn 7 październik 1615 r

Cieszyn 7 październik 1615 r.

Książe cieszynski Adam Wacław rozgranicza swoje posiadłości od lasu stanowiącego własnośa Marcina Klocha z Kornic i Bestwiny.

AP Cieszyn, Zespůł Komora Cieszynska, Metryka Książeca T. 85, s. 196-198, Druk: Listinar Tesinska, nr 844.

My Adam Waczlaw kniże tiessynske (pleno tiyulo), znamo czinime timto listem obecznie przedewssemi, że prohlidagicz k ponizenym, poddanym a snazenym prosbam urozenych wiernych nassych millych Martina Klocha z Kornicz a z Bestwiny a Hedwigi Karwinskey z Karwiney, manżelky geho, dali sme mezy horami, lesy a wrchy i grunty nassymi kniżetczymi a grunty gegich ustronskymi hraniczy na buducze czasy udielati, wychraniczyti a wykopczyti, zegmena pocznucze ode wsy gegich Polany, priwni kopecz protiw potoku Oblazczie w biehu pod Bukowym a tak protym tym luhem, ponad Wislu, aż k Tykalowe chalupie, potom przedcze tym luhem ponad Wislu aż k Ssymkowu potoku, yakż pak tim luhem ponad Wislu wssudy kopcze usypany gsau, tim pak potokem Ssymkowym wzhurze aż do wykopuw Ssimkowa a odtud zase przyki przez Wrch Slepy Dobrky wrchem aż k lipowskej hraniczy, kdeż take kopcze usypane gsau. A tak pak gemu to wsse za milostiwym porauczenim nassym kniżetczym od urozeneho a stateczneho Waczlawa Starsiho Pelhrzima z Trzenkowicz a na swobonym dworze na Bobrku, sudiho zemskeho kniżetstwi nasseho tiessynskeho, wierneho milleho a niekterych od nas k tomu narzyzenych a gemu przydanych saudczow nassych okazano, od hor, lesuw a gruntuw nassych odhraniczeno a wykopczeno gest.

Take gim i tuto milost cziniti a dowolowati raczyme, że budu moczy z erby a potomki swymi dobytki swe hrany tak to yno w lese nassym pod Wlku Czantorygi wolnie a swobodnie bez przekazky a z ....dati pasti.

I prosyli gsau nas nadepsani Martin Kloch a Hedwiga Karwinska, manżelka geho w poniżenosti, aby chom gim tiech mist wrchuw a lesuw od hor a lesuw nassych wychraniczenych a gemu prziwlastnienych, listem nassym kniżetczym milostiwie potrwditi raczyli. K gehożto ponizenym prosbam naklonieni gsaucz a z obzwlastni milosti nassy kniżetczy a raddu wiernych nassych millych tak czinime a dotczenym Martinowi Klochowi a Hedwidze, manżelcze geho, erbom a potomkom gegich toho wsseho yak dotczeno timto listem nassym moczy kniżetczy potwrzugem. Także oni y z buduczymi potomky swemi dotczene mista, wrchy a lesy odhraniczene a wykopczene y s tim se wssym budu moczne, swobodnie gmeti, drżeti bud spolecznie neb rozdilnie użiwati, pożywati, dati, prodati, zastawiti, zamieniti, s tim uczyniti i nechati yako z swym wlastnym diediczstwim, bez przekazki nassy, erbuw a buduczych nassych knizat tiessynskych i gednoho każdeho czlowieka.

Awsak regalium a wywyszssenosti nassym kniżetczym wsseliyak bez szkody. Tomu na swiedomi peczet nasi kniżetczy k tomuto listu gsme przywiesiti dali, ruku nasi wlastni niem se podepsawsse. Gehoż datum na zamku nassym Tiessyne we strzedu po swatem Frantissku, letha panie 1615. A pritom gsau byli urozene a statecne raddy nasse wierni mille Kaspar Ruczky z Rudz a na Koczobendzy, marssalek zemsky kniżetstwi tiessynskeho, Erazym Ruczky z Rudz a na Welopoly, kanclerz zemsky kniżetstwi tiessynskeho, Adam Rodowsky z Hustirzan a na Hornim Zukowie, Krystoff Grodeczki z Broduw a na Grodczy, Petr Gureczky z Kornicz na Jaworzy a w Golessowie a slowutny Matyas Kalus z Bytomie, sekretarz nass. Psan yest ruku Andrease Mazura, pisarze nasseho kancelarzskeho.