Cieszyn 3 październik 1594

Cieszyn 3 październik 1594.

Książe cieszynski Adam Wacław/191/ potwierdza wiano Ewy Kisielowskiej darowane jej przez meża, Jeremiasza Czamera, na wsi Nierodzim.

AP Cieszyn, Zespůł Komora Cieszynska, nr 77, s. 41-42, Listinar Tesinska, nr 686.

 

My Adam Waczlaw z Bozi Milosti w Slezy knizie Tiessynske a Wielkeho Hlohowa, znamo czynime timto listem obecznie przedewssemy a zwlastie tu, kdeż nalieży, zie gest przed nas wystaupil urozeny wladyka, wierny nass mily, Eremiasz Czammer z Giskrziczina a na Nierodimie, gsucz przi dobrym zdrawi, dobrym rozmyslem seznal, że wieno diela urozene pani Ewie Kiselowskie z Kiselowa, manzelcze swe, na statku pozemskym, totiz oddile swym czistym, swobodnym, nikomu nezawadnym, we wssy Nierodimie, ktery gest za penize a otcziznie swu od urozene pani Anny Kiselowske z Kiselowa, sestry manzelky swe ukupil, totiż osym set zlatych pocztu slezskeho, kazdy po 36 g[ro]s[y], a gross po6 p[piniezy] bilych poczitagicz.

A to na takowy spusob, gestlizeby Pan Buh geho Eremiasse Czammera prwe nezli pani Ewu Kiselowsku, manzelku geho, z stoho swieta powolati raczil, tehda dotczena pani Ewa Kiselowska, manzelka geho, budu moczy teho statku a oddilu we wsy Nierodimie po nim pozustaleho ze wssym geho przislussenstwim uziwati az do promienieni stawu wdowskeho, bez wsseligake przekazky gednoho każdeho czlowieka. A gestliby staw swuoy wdowsky promienila a se wdala, tehda erbowie a potomczy Eremiasze Czammera budu powinnny wyss psanu manzelku geho w polu lieti po promienieni stawu gegi wdowskeho z styri sty tolaru z tehoż statku a oddilu geho Nerodimskeho zwyplatiti, s kterymi ona bude moczy uczyniti y nechati yak swymi wlastnimy, a yak se gi neylipe zdati a libiti bude. A od druhych styr sets zlatych odwiannych ktere po smrti gegi na erby a potomky Eremmiasse Czammera przigiti magi. Tyz erbowe a potomczy geho nadepsane pani Ewie Kiselowske, menzelcze geho, aż do smrti gegi urok po 6 z[latych] ode sta sprawowati powinni budu bez wsseligake odpornosti. K tomu gi wienuge wseligakych ginych swrskuw, klenotuw, ssatstwi, nabytkuw a dobytkuw polowiczy, wouz przikrity a sstiry konie, yake by na ten czas byly. A ona s tim bude moczy uczyniti y nechati yako z swym wlastnim diediczstwim. A kdyż to nadepsane pani Ewie Kiselowske wydano bude, tehda ona statku a oddilu nadepsaneho odstupiti powinna byti ma. Kdez takoweho wiena wolila sobie poruczniky urozene wladiky, wierne nasse mile, Walentina Bossiczkeho z Bosycz a na Rostropiczych, Mikulasse Halcznowskeho z Halcznowa a na Giskrziczyne, Fridricha Mleczku z Gilownicze a na Siemoradzy, na ten czas heytmana Panstwi Bilskeho, tak aby gi toho wiena ochranczy byli. A protoz my, nadepsane knizie Adam Waczlaw k ziadosti Eremiasse Czammera swrchu psaneho wiena pani Ewie Kiselowske timto listem potwrzugem, tak, aby przi tom wssem podle znieni listu tohoto, bez prekazki gednoho każdeho czlowieka zachowana byla. Tomu na swiedomy etc. Dan na Tiessynie w pondieli po swatym Waclawie letha Panie 1594. Testes: Pan kanczlirz, pan Kaspar Czelo, pan Krystoff Siemoradzky, pan Girik Sobek, Jan Lhotsky a Mathias Kalus sekretarz.