Make your own free website on Tripod.com

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Morawsko-Śląskim

 

21 listopada 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Hetman Kraju Morawsko-Śląskiego Evžen Tošenovskż podpisali w Ostrawie porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska).

Porozumienie zakłada wymianę doświadczeń, informacji i realizację przedsięwzięć w takich dziedzinach jak rozwój gospodarczy, kultura, sport, turystyka, ochrona środowiska naturalnego, transport i komunikacja, ochrona zdrowia, sprawy społeczne oraz restrukturyzacja przemysłu ciężkiego.

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Rada Kraju Morawsko-Śląskiego zamierzają wspierać inicjatywy gospodarcze, rozpowszechniać ideę partnerstwa pomiędzy podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami, instytucjami oraz zainteresowanymi szczeblami samorządu terytorialnego. Regiony będą wymieniać oferty gospodarcze i informacje prawne służące rozwijaniu współpracy gospodarczej.

W dokumencie wyrażono wolę pogłębiania istniejących kontaktów oraz dążenie do utrwalenia współpracy i przyjaźni między mieszkańcami obu regionów. Współpraca posłuży również przygotowaniu Polski i Czech do przystąpienia do Unii Europejskiej

Dla realizacji porozumienia utworzony zostanie Komitet Mieszany złożony z czterech przedstawicieli każdej ze stron, mający za zadanie opracowanie oraz kontrolę planu wspólnych działań.

Porozumienie stanowi kontynuację umowy zawartej w grudniu 1997 pomiędzy województwem katowickim a Związkiem Miast i Gmin Powiatu Karwina.
 

TRESC POROZUMIENIA

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) i Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska)

Województwo Śląskie, reprezentowane przez Marszałka Województwa i Kraj Morawsko-Śląski, reprezentowany przez Hetmana Kraju zwane dalej Stronami,

biorąc pod uwagę postanowienia Układu między Rzeczpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 roku,

uwzględniając postanowienia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy transgranicznej, podpisanego w Warszawie dnia 8 września 1994 roku,

mając na uwadze postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, sporządzonej w Madrycie dnia 21 maja 1980 roku,

biorąc pod uwagę Porozumienie między Przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego a Przewodniczącym Związku Miast i Gmin Powiatu Karwina o współpracy międzyregionalnej, podpisane dnia 17 grudnia 1997 roku,

biorąc pod uwagę postanowienia Umowy o stosunkach partnerskich i współpracy pomiędzy Miastem Katowice (Rzeczpospolita Polska) i Miastem Ostrava (Republika Czeska), podpisanej 4 stycznia 1996 r. w Katowicach,

w dążeniu do pogłębienia stosunków przyjaźni pomiędzy społecznościami obydwu regionów oraz wszechstronnej współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak również pomiędzy organizacjami pozarządowymi obu regionów,

biorąc pod uwagę możliwości aktywnej realizacji proponowanej współpracy gospodarczej i społeczno-kulturalnej,

świadome, że niniejsze Porozumienie stanowi część procesu kształtowania dobrych stosunków partnerskich i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, przyczyniając się do ich rozszerzenia i zróżnicowania oraz sprzyjając integracji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej z Unią Europejską

ustalają, co następuje:

Artykuł 1

Strony, jako jednostki samorządu terytorialnego, przyjmują zgodnie ze swoimi właściwościami, że współpraca dotyczyć będzie w szczególności następujących dziedzin: gospodarki, ochrony środowiska, transportu i komunikacji (transport drogowy, kolejowy i wodny), restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, administracji samorządowej, kultury, nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji oraz obejmować będzie wspólne działania dotyczące wymienionych dziedzin.

Artykuł 2

Strony zobowiązują się:

1) wymieniać informacje i doświadczenia oraz podejmować przedsięwzięcia w dziedzinach określonych w artykule 1,
2) aktywnie wspierać inicjatywy gospodarcze oraz wymianę ofert gospodarczych i informacji prawnych służących rozwijaniu współpracy gospodarczej,
3) rozwijać kontakty instytucjonalne i międzyludzkie,
4) promować działania wśród międzynarodowych organizacji regionalnych i instytucji europejskich.

Artykuł 3

Strony będą zapraszać do współpracy oraz rozpowszechniać ideę kontaktów wśród wszelkich zainteresowanych szczebli samorządu terytorialnego, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz stowarzyszeń, działających na ich terytorium.

Artykuł 4

Współpraca odbywać się będzie zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz kompetencjami każdej ze Stron.

Artykuł 5

Strony będą dokonywały wzajemnej wymiany delegacji władz regionalnych i ekspertów we wspólnie ustalonych dziedzinach współpracy; przy czym koszty wizyt delegacji oficjalnych i organizacji spotkań będą ponoszone przez obie Strony na zasadzie wzajemności. Warunki finansowania kosztów związanych z realizacją wspólnie uzgodnionych działań będą ponoszone zawsze przez konkretne strony, realizujące dane zagadnienie.

Artykuł 6

Strony będą ustalać corocznie, na drodze konsultacji, listę wspólnych działań, w celu zapewnienia regularnej współpracy.

Artykuł 7

1. W celu realizacji Porozumienia Strony utworzą Komisję Mieszaną do spraw Współpracy, mającą za zadanie kierowanie, nadzór i ocenę działań w zakresach wynikających ze współpracy, ustalonych w niniejszym Porozumieniu.

2. Komisja Mieszana utworzona będzie w równej części z przedstawicieli Stron tegoż Porozumienia. Każdą ze Stron będzie reprezentowało 4 (czterech) przedstawicieli.

Artykuł 8

Kwestie sporne związane z interpretacją i wykonaniem postanowień niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane na drodze wzajemnych konsultacji Stron.

Artykuł 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania; zostaje zawarte na okres 5 lat i ulega automatycznie przedłużeniu każdorazowo na okres pięcioletni, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go na drodze pisemnej noty skierowanej do drugiej Strony w terminie sześciu miesięcy przed upływem danego okresu obowiązywania.

Porozumienie podpisano w Ostrawie, dnia 21 listopada 2001 r. w dwóch egzemplarzach,
każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.
 

W imieniu

 

W imieniu

Województwa Śląskiego

 

Kraju Morawsko-Śląskiego

Marszałek

Hetman

JAN OLBRYCHT

EYŹEN TOŚENOYSKY