Make your own free website on Tripod.com

1387                 Nikel Giseler

1416                 Hans Dirsno

1419                 Nikolaus Brewer,

1420                 Mathias Banaris; może balnearis (kąpielowy czyli łaziebnik),

1440                 Bleichar; blaichem było miejscem, gdzie bielono plótno,

1450                 Mikny

1468 i 1483       Nikel Kecherle; jako burmistrz kupił w 1483 r. wieś Pierściec i przeszedł w szeregi szlachty,

1480                 Petrus czyli Piotr Kawalec,

1485                 Łukasz rzeźnik,

1488                 Marcin krawiec,

1491                 Mathes fuhrmann, czyli Maciej woźnica,

1499                 Nikel krawiec,

1501                 Jan Czech; przypuszczalnie czeskiego pochodzenia,

1504                 Fabian,

1507                 Łukasz Grindler,

1508 -1510        Stefan Czandczer

1511                 Stefan Sukiennik,

1512                 Stefan złotnik; w 1501 r. oddał swego pasierba na 3 lata nauki do krakowskiego

            złotnika Marcina Konina, 1519 wybijał monety cieszyńskie, 1525-1536 był rajcą

            miejskim i burmistrzem, 1530 zakupił dom przyrynkowy, a 1537 staw obok wielkiego

                        mlyna; zmarł przed 1559,

1514 i 1526       Marcin Solichrach; 1526 ołtarzystą ołtarza Panny Marii, Małgorzaty oraz 1534 i Doroty był

            bakałarz wyzwolonych nauk Andrzej, syn ówczesnego burmistrza Marcina Solichracha,

1517 i 1531       Andrysek,

1521                 Wawrzyniec sukiennik,

1524                 Mathes Hanek; może syna Hanka czyli Janka,

1526 -1527        Maciej rzeźnik,

1528                 Wawrzyniec piekarz,

1536                 Stefan złotnik; burmistrzem był już w 1512,

1539 i 1540    Andrzej Kecherle; potomek Nikla Kecherle, burmistrza w 1468 i właściciela Pierśćca;

            1573 zarządza książę Wacław obecność przy obradach Rady Miejskiej swych

            przedstawicieli, m.in. pana na Pierśćcu Jana Kecherle,

1542                 Klimek krejczy; czyli Jakub krawiec,

1543                 Jan złotnik; rodem z Opawy, pasierb złotnika Stefana, w 1526 występował

            w księdze testamentów, w 1529 kupił od kowala Macieja Gelena dom przy

            cmentarzu dominikańskim,

1546                 Peter Netopirz,

1547                 Maciej krawiec,

1548                 Jan Weyssek,

1550                 Klimek czyli Jakub Kolbassa,

1553                 Maciej Spassowski,

1554                 Franciszek Tiessky,

1555                 Jakub Francków; może syn Franciszka,

1556                 Marcin Tschaldo,

1577                 Marcin Wintergrün,

1578                 Peter Schuppen,

1585                 Maciej Subar,

1591                 Klaudiusz Strauss,

1601                 Andrzej Źirowy,

1603                 Mikolasch Franczek; może syn Franciszka,

1603                 Hans Lang,

1612                 Tomasz Scholc; syn malarz Adam kupił w 1641 przy ul. Szpitalnej dom od

            zegarmistrza Jerzego Seydelmanna,

1619                 Maciej Jakel; wraz z prymatorem Maciejem Reissem i rajcą Adamem Sarkandrem na

                        czele mieszczaństwa protestanckiego siłą zajął katolicki kościół parafialny, co

            spowodowalo krwawe zawieruchy.

            Wszystkich 3 przedstawicieli Magistratu ukarano grzywną 1.000 talarów,

1620                 Georg Marycz,

1629                 Fryderyk Reyss; rodzina Reissów w latach 1574-1663 posiadała w Cieszynie domy

            wielkomieszczańskie, dwaj Andrzejowie byli złotnikami, Jan, natomiast Paweł

            i Wacław malarzami i miedziorytnikami,

1641                 Michał Werner,

1643                 Antoni Larquant; rodem z Burgundii, przyjął w Cieszynie w 1624 prawa miejskie,

            jako pokojowiec i nadworny krawiec pracował dla księcia Adama Wacława;

            protegowany przez księżnę Elżbietę Lukrecję, mianowany został burmistrzem,

1654                 Andrzej Wildau; prawa miejskie przyjął w 1639 r., w 1661 zostal przyjęty w szeregi

            szlachty ziemskiej jako Andrzej Wildau von Lindenwiese na Błogocicach,

1661 -1670        Wacław Pohledecki, w 1661 przyjęty do stanu rycerskiego jako Wacław Pohledecki von

            Augenschein, za jego kadencji odbudowano ratusz w stylu późnego renesansu, a malarz

            Krzysztof Palm wykonał (1667) malarską dekorację fasady ratusza, składającej się

            z figuralnych kompozycji oraz napisów i herbów,

1686-1689         Jan Jerzy Heymann; wraz z rajcą Jakubem Andrzejem Angelek wyjechał do Wrocławia

            w sprawie zmniejszenia ciężaru zadłużenia wojennego,

1690                 Jakub Andrzej (Ambroży?) Angelek; w poprzednich latach był rajcą miejskim,

1696 i 1724       Krzysztof Kampf,

1708                 Gotfryd Ernest Frey,

1720 -1722        Pan Jerzy Wacław Klemens; po pożarze miasta 24 V 1720 jako burmistrz wraz ze

            starostą ziemskim hr. Tenczyńskim, syndykiem miejskim Heurykiem

            Leopoldem Heymannem oraz rajcami Ferdynandem Leopoldem Peterem,

            Henrykiem de Rudolphie, Janem Ferdynandem Jagoschem  i Janem Jerzym Kaymerem

            przyczynił się do szybkiej odbudowy miasta,

1728                 Henryk de Rudolphie;

1730                 Ferdynand Leopold Peter,

1731                 Jan Ferdynand Jagosch,

1735                 Jan Inocenty Polzer; 1722 jako syndyk miasta przyjmował przedstawicieli cesarza,

            był uczonym, pisarzem, zbieraczem materiałów archiwalnych i dziadkiem

            Jana Leopolda Szersznika, twórcy biblioteki i muzeum,

1750                 Franciszek Bilowicki; rodzina jego mieszkala w Cieszynie do 1945 r.,

1766 -1771        Jan Ignacy Sarkander; jako burmistrz złożył w imieniu Cieszyna (1766) przysięgę

            wierności Marii Krystynie Habsburg i jej mężowi Albertowi Saskiemu,

            królewiczowi polskiemu,

1775                 Franciszek Kaliwoda,

1784                 Józef Weber; kupiec-jubiler, właściciel domu Rynek 3, rajcą miejskim był

            Maksymilian Bilowicki, w którego ogrodzie (obecnie park Pokoju) odbywały się

                1778 r. rozmowy między przedstawicielami Austrii, Prus, Francji, Rosji,

            Saksonii i Palatynatu,

1795                 Jan Klein,

1798 -1800        Jan Schalata; naczelnik urzędu pocztowego, jako burmistrz doprowadził do

            ukończenia budowy nowego (obecnego) ratusza,

1808 -1810        Franciszek Warlinger; kupiec, otworzył w mieście pierwszą na Śląsku wytwórnię

            słodkich wódek; syndykiem miejskim był prawnik Alojzy Kaufmann,

1814 -1848        Alojzy Kaufmann; absolwent gimnazjum szersznikowskiego w Cieszynie, właściciel

            domu przy  ul. Szerokiej, autor Kroniki miasta Cieszyna,

1849                 Franciszek Rothleuthner,

1851 -1861        Ludwik Klucki, współzałożyciel „Tygodnika Cieszyńskiego" (1848), adwokat,

            morawianin  z pochodzenia,

1861 -1875        Jan Demel; syn prawnika i sam adwokat, jako przedstawiciel Cieszyna brał w 1848 r.

            udzial w zjeździe frankfurckim, twórca tzw. „wielkiego Cieszyna", właściciel b. Palacu

            hr. Larysza (Muzeum)

1875                 Jakub Skrobanek,

1876 -1892        Jan Demel; podniesiony do stanu szlacheckiego jako Jan Demel von Elswehr,

            współtwórca wielu zakładów komunalnych działających do chwili obecnej,

1892 -1908        Leonard Demel, syn poprzedniego, również adwokat, kontynuował dzieło ojca,

1908 -1913        Rudolf Bukowski,

1913 -1915        Leonard Demel; ponownie wybrany burmistrzem, jako członek parlamentu

            austriackiego przebywał często w Wiedniu,

1916 -1920        Alojzy Gamroth; ostatni burmistrz czasów austriackich, znane są „gamrotówki"

            (zastępczy pieniądz inflacyjny),

 

W okresie międzywojennym (1920-1939) urzędowało w ratuszu 5 burmistrzów, z których 3 (Jan Michejda, Władysław Michejda, Józef Londzin) uhonorowano nazwami ulic.

 

1920 -1922        Józef Duda, jako komisaryczny burmistrz z ramienia rządu polskiego kierował

             administracją miasta w okresie powstawania zrębów II Rzeczpospolitej,

1922 -1927        Jan Michejda; adwokat

1927 -1929        Józef Londzin; kapłan, prałat, senator RP, działacz Macierzy Szkolnej

            Księstwa Cieszyńskiego, redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej", założyciel

            Śląskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, historyk oraz badacz kultury

            i literatury śląskiej,

1929 -1937        Władysław Michejda; prawnik, za jego kadencji nastąpił dalszy rozwój urządzeń

            komunalnych miasta,

1937 -1939        Rudolf Halfar, nauczyciel, dyrektor żeńskiej szkoły wydziałowej im. M. Konopnickiej przy

            ul. Jana Michejdy,

 

 Od 1 września 1939 roku do października tegoż roku zarządem miasta kierował przedwojenny wiceburmistrz, reprezentant ludności niemieckiej, kominiarz Artur Gabrisch. Musiał jednak ustąpić ze stanowiska, na które władze hitlerowskie nasłały z głębi Niemiec zawodowego pracownika Koperberga (o niewiadomym imieniu). Koperberg burmistrzował do końca kwietnia 1945 r.

 

Od 5 maja 1945 r. działał w Cieszynie zalążek polskiej administracji państwowej, który, jako grupa operacyjna, przysłany został przez Urząd Wojewódzki w Katowicach.

 

Następne „glowy miasta" to już nie burmistrzowie, lecz Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, wyznaczeni przez Komitet Miejski lub Komitet Powiatowy PZPR.